TuinHier
menuicon Menu Word lid
leftdrag<< Terug

Over Ons

leftdrag<< Terug

Ons aanbod

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Contactgegevens

Tuinhier vzw
Woodrow Wilsonplein 2, lokaal 415 PAC Zuid
9000 Gent
Tel.       09 267 87 31
e-mail  info@tuinhier.be

Maatschappelijke zetel: Mellesteenweg 116, 9230 Wetteren
Contactpersoon privacybeleid: de directeur

 

Privacybeleid

Tuinhier vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?

In het kader van zijn dienstverlening legt Tuinhier vzw gegevens vast

- voor leden: voornaam, naam, woonplaats, adres, lidnummer en eventueel telefoonnummer en geboortejaar.

- voor geïnteresseerden in de nieuwsbrief: voornaam, naam, email

- Persoonsgegevens die Tuinhier vzw bekomt via e-mail, www.tuinhier.be, (online) registratie- en wedstrijd formulieren en sociale media, worden opgenomen in de databanken van Tuinhier vzw.

 

Doeleinden van de verzamelde gegevens:

 Tuinhier vzw gebruikt de verzamelde gegevens voor het bezorgen van de lidkaart en het Magazine aan de leden en voor het informeren van het aanbod van uw lokale afdeling; voor het bezorgen van de zelf gevraagde nieuwsbrief tav geïnteresseerden.

 Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van Tuinhier vzw in het kader van onze dienstverlening. In concreto gaat het over:

- bezorgen van de ledengegevens voor het versturen van het Magazine/lidkaart en informatie voor activiteiten

- het opladen van mailadressen voor het versturen van een nieuwsbrief

- voor het contacteren van deelnemers aan een wedstrijd met het aanbod tot lidmaatschap

 Hoe lang bewaart Tuinhier vzw uw gegevens?

Tuinhier vzw bewaart uw gegevens tot maximaal 3 jaar na beëindiging van het abonnement. Dit om eventuele herabonnering of hernieuwde samenwerking administratief vlotter te laten verlopen.

 Wie zich inschreef voor de nieuwsbrief blijft opgenomen in het bestand. U kunt u zelf verwijderen van deze lijst via de uitschrijffunctie onderaan de nieuwsbrief.

 Gegevens verzameld via een (online) wedstrijdformulier worden tot maximaal 1 jaar na de prijsuitreiking/contactname bewaard.

 

Rechten van de betrokkene:

 Tuinhier vzw verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Tuinhier vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Deze toesteming kunt u steeds intrekken, zonder uitleg verschuldigd te zijn.

 U beschikt over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan via een schriftelijke aanvraag (inclusief kopie identiteitskaart) aan Tuinhier vzw, een kopie ontvangen van uw gegevens die wij van u bewaren. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te schrappen, niet verder te gebruiken of te bezorgen aan een door u toegewezen derde partij.

Indien u van mening bent dat uw rechten niet of onvoldoende werden nageleefd, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, contact@apd-gba.be Meer info op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  Tuinhier vzw vraagt uitdrukkelijk om eerst melding te maken van uw probleem bij Tuinhier vzw zelf via de bovenstaande contactgegevens.

Beheer en beveiliging

Op www.tuinhier.be zijn links opgenomen naar andere websites. Tuinhier vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Tuinhier vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Indien er belangrijke wijzigingen gebeuren, worden deze bekend gemaakt via de voorziene nieuwsbrieven, hetzij het Magazine van Tuinhier.

Tuinhier verbindt er zich toe om binnen haar mogelijkheden, maximale bescherming te voorzien van de door haar verkregen persoonsgegevens. Indien zich op enige wijze een datalek voordoet, dan is Tuinhier vzw ertoe gehouden de privacycommissie hiervan op de hoogte te brengen en indien mogelijk de betrokkenen te informeren.

 versie 25/05/2018